Specyk;)

98 tekstów – auto­rem jest Spe­cyk;).

Pokaż mi miłość

Jeśli od­wa­ga i wiara jest mocną stroną
a siła poz­wa­la na no­we ce­le i i zmiany
Reali­zuj plan
Jeśli zdarze­nia lo­su po­pychają ku dobremu
a uśmiech na twarzy poz­wa­la da­lej iść w przód
Reali­zuj plan
Bądź jak fala [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2016, 20:13

Cień wspomnień

Pa­miętasz gdy wpat­ry­waliśmy się w te szczy­ty na 
horyzoncie?
Gdy niebo przes­tało już płakać
a nam nie przeszkodziło na­wet zmok­nięte ubranie?
Chciałem
żeby te chwi­le nig­dy nie przeminęły
Pa­miętasz gdy dro­ga nam się dłużyła
a czas uciekał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2016, 23:01

Moje wspomnienie

Dziś zachód słońca znaczy tak wiele
lecz rzeczy które znam nig­dy nie dotknę
Co dob­re tak długo idzie
lecz szyb­ko mija
szyb­ko odchodzi
I czuję tą pus­tkę w środku
Czy tej lek­cji znów muszę uczyć się na pamięć?
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 stycznia 2016, 20:09

Przyjaciel

Po­mimo porażek
Po­mimo tych złych wspomnień
Po­mimo żalu do kogoś
Wsiadasz w auto
nad­ra­biając kilometry
żeby zapomnieć
i każdy ki­lometr to myśl
o tym co było
o tym co będzie
Wsiadasz w auto żeby zapomnieć
Z cza­sem spo­tykasz kogoś
kto wy­ciąga dłoń
rozmawia
śmieje sie [...] — czytaj całość

wiersz • 2 stycznia 2016, 18:23

Tu bez Ciebie

I jak echo
w którym od­bi­jają się Two­je słowa
co się tam stało?
w tym wy­buchu gniewu nie wi­dać już śladu
w tym roz­sta­niu nie wi­dać już światła
co oz­naczają te słowa?
co oz­naczają te gesty?
Mam być cierpliwy?
doskonały,pokorny?
mam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 listopada 2015, 20:40

Więź

Zat­rzy­mujesz się zaw­sze tyl­ko raz na ja­kiś czas...
żeby przy­pom­nieć so­bie
o kim nap­rawdę zapominasz
Dzień za dniem mi­ja szyb­ko
pra­ca,ka­riera ,pieniądz
gdzie podziały się te chwi­le które były daw­niej
rodzi­na ,przyjaźń
roz­mo­wa,śmiech wspar­cie
Zat­rzy­mujesz się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 października 2015, 21:09

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 22 lipca 2015, 17:39

Pewnego dnia

Znam te uczu­cie
gdy stoisz na krawędzi
a wszys­cy śmieją się z Two­jej porażki
Znam te uczu­cie
gdy płaczesz w samotności
a wszys­cy śmieją się z Two­jej bezsilności
Proszę pozwól mi zab­rać Cię z ciemności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2015, 13:32

Ciężko odejść

Idziesz żeg­nając się z domem
Idziesz porzu­cając wszys­tko co znasz
Przy­jaciele już daw­no odeszli
Wszys­tko cze­go pot­rze­bowałeś to być sam
Myśli pełne wątpliwości
Tyl­ko stwarzając po­zory szczęśliwego
W ser­cu uk­ry­ta prawda
Idziesz od­ci­nając się na wolność
Ko­lej­ne kroki
ciężej stąpając po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 lutego 2015, 19:01

Nowe życie

Kiedyś spot­kałem upadłego anioła
Krzyczał : ura­tuj mnie!
Stałem po­między życiem a śmiercią
W tym kataklizmie
Byłem tam zu­pełnie sa­mot­ny
a anioł krzyczał: ura­tuj mnie!
Nie było ni­kogo
Czułem strach i zagubienie
Czułem chłód i rozpacz
I to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2015, 22:04

Specyk;)

05.Czerwiec koncert LINKIN PARK stadion Wrocław było zajebiście. Jestem... nastawiony pozytywnie by odnaleźć swoją drogę by odnaleźć swoje przeznaczenie by odnaleźć siłę Jestem... spokojem marzeniem a czasem tylko... swoim małym cieniem

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Specyk;)

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 września 2016, 18:40Specyk;) sko­men­to­wał tek­st Pokaż mi miłość

6 września 2016, 22:06chrupcia sko­men­to­wał tek­st Pokaż mi miłość

4 czerwca 2016, 23:35Specyk;) sko­men­to­wał tek­st Cień wspom­nień

4 czerwca 2016, 23:34villy sko­men­to­wał tek­st Cień wspom­nień

4 czerwca 2016, 23:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Cień wspom­nień

19 stycznia 2016, 20:09Specyk;) do­dał no­wy tek­st Moje wspom­nienie

2 stycznia 2016, 18:23Specyk;) do­dał no­wy tek­st Przyjaciel

13 listopada 2015, 20:40Specyk;) do­dał no­wy tek­st Tu bez Ciebie

1 października 2015, 21:09Specyk;) do­dał no­wy tek­st Więź